Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker.

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker.

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Her kan du leser mer om ENTEK og vårt arbeid for bedre Helse, Miljø og Sikkerhet.

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar.

En rød hjelm som er viktig for Helse, Mijø og Sikkerhet.
ENTEK jobber daglig for bedre Helse, Mijø og Sikkerhet.

Hvordan jobber vi med Helse, Miljø og Sikkerhet?

ENTEK AS jobber systematisk med HMS og ønsker å være bransjeledende på helse, miljø og sikkerhet. Sikkerhetskultur står sentralt i bedriften og bevisstheten rundt HMS er sterk forankret i hele selskapet. ENTEK jobber ut fra konkrete mål for å oppnå systematisk og helhetlig HMS-arbeidet i bedriften.

Våre HMS- mål:

 • Null alvorlige hendelser
 • Null personskader
 • Null skader på ytre miljø
 • Null pålegg fra myndigheter
 • Overvåke og fremme helse og arbeidsmiljø blant ansatte
 • Redusere sykefravær

Utførelsesfasen

Før bygge- eller anleggsarbeidet starter skal byggherren planlegge og organisere arbeidet. Alle involverte skal få nødvendig opplæring og de skal medvirke til å skape et sikkert arbeidsmiljø.

Fremdriftsplanen, som er et punkt i byggherrens SHA-plan, skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres. Det skal tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

Samordning mellom aktører

«Hovedbedrift» er en rolle som én av virksomhetene må påta seg når flere virksomheter utfører arbeid på samme bygge- eller anleggsplass.

Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og skal:

 • sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne.
 • gi regler for og sikre god informasjon om disponering av felles arealer og felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg, lys i fellesareal, dekkeforkanter i fellesareal.
 • gjennomføre samordnende møter og føre kontroll med felles arealer og felles ressurser (vernerunder).

 

Kjennetegn på trygge bygge- og anleggsplasser

Byggherren skal sette krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrere
SHA i prosjektet. Når byggherren har kontroll med at alle aktører følger opp planene, kan dette gi:

 • klare ansvarsforhold
 • forsvarlig framdriftsplan som også omfatter HMS
 • informasjonsrutiner som følges opp
 • hovedbedrift som samordner de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid
 • virksomheter med gode rutiner for oppfølging av sin internkontroll
 • rutiner som sikrer at avvik meldes og følges opp

Suksessfaktorer er opplæring, informasjon, kommunikasjon, motivasjon og erfaringsutveksling.

Les mer hos Arbeidstilsynet

Vi jobber også med bærekraft

Les mer om hvordan ENTEK jobber med bærekraft og hvilke mål vi har satt oss.

Les våre bærekraftmål her


Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Daglig leder
christian@entek.as
+47 400 84 700